04202018Thứ 6
Last updateThứ 2, 16 04 2018 3pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HƯỚNG DẪN, BIỂU MẪU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 857
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 368
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 746
CÔNG VĂN V/V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ BỘ MÔN Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 781
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng TCCB Lượt xem: 772
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT) Viết bởi HĐTS Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1513
THÔNG BÁO V/V TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 320
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 786
THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ BỊ CẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng KTTC Lượt xem: 321
THÔNG BÁO V/V QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 846