01222018Thứ 2
Last updateThứ 3, 16 01 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 243
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 675
THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ BỊ CẤM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017 Viết bởi Phòng KTTC Lượt xem: 248
THÔNG BÁO V/V QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 717
QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2016 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 610
KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH LÀO NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 653
CÔNG VĂN V/V NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TỰ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 935
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC XÉT CHỌN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 919
NGÀY HỘI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 920
THÔNG BÁO VỀ LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 353