09202018Thứ 5
Last updateChủ nhật, 16 09 2018 8am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 429
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 598
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 388
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 2020
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 288
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 371
CÔNG VĂN V/V ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 430
QUYẾT ĐỊNH SỐ:183/QĐ/ĐHTB V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 167
QUYẾT ĐỊNH SỐ:184/QĐ/ĐHTB V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 189
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 430