01272020Thứ 2
Last updateThứ 3, 14 01 2020 3am

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố quan trọng nhất là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách mạng Tháng Tám thành công, đó là sự kết tinh truyền thống đoàn kết đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta có lịch sử hàng nghìn năm chống xâm lược, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng: “Lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi. Nhờ lực lượng ấy mà tổ tiên ta đã đánh thắng quân Nguyên, quân Minh, đã giữ được quyền tự do, tự chủ. Nhờ lực lượng ấy mà chúng ta cách mạng thành công, giành được độc lập…”[1]. Chính vì vậy, Đảng ta đã tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được trong Cách mạng Tháng Tám nhằm hình thành và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong cuộc đấu tranh với kẻ thù của dân tộc, của nhân dân lao động. Chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng trong từng thời kỳ, từng giai đoạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với những đối tượng khác nhau, nhưng đại đoàn kết dân tộc luôn được Hồ Chí Minh coi là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng. Với Người, đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công!”[2].

 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã thể hiện sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, đó là: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đường lối đó đã phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong đấu tranh giành chính quyền cách mạng. Để phát huy sức mạnh toàn dân chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta và Bác Hồ đã tìm ra được “mẫu số chung” về lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội, đó là giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc một cách khoa học, biện chứng và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử. Tại Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941), Đảng ta đã xác định rõ mối quan hệ giai cấp, đặt vấn đề giải phóng dân tộc cao hết thảy: “Trong lúc này, quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”[3]. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”[4].

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào đã nhất tề vùng dậy giành chính quyền. Chỉ trong vòng nửa tháng, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trên khắp cả nước. Chiều 2/9/1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”[5].

Có thể khẳng định, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức cùng các tầng lớp lao động khác tạo nên sức mạnh nội lực to lớn - là động lực chủ yếu của cách mạng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng sinh động về sức mạnh đồng thuận của cả dân tộc Việt Nam, khi được Đảng khơi dậy, tổ chức tập hợp với tinh thần tự lực, tự cường. Thắng lợi đó đã khẳng định lòng tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách đây 12 năm, toàn dân ta từ Nam chí Bắc, đã đoàn kết đứng dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa… Ngày kỷ niệm hôm nay là một ngày đầy tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng của hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước”[6].

Tinh thần bất diệt là biểu tượng cao đẹp, là kết quả của sự phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn là sức mạnh tinh thần to lớn để phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc  trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ chúng ta được sinh ra và lớn lên trong thời bình cần phải trân trọng và tự hào về Cách mạng Tháng Tám - cuộc cách mạng mà thế hệ cha anh chúng ta phải đổi bằng xương máu và tuổi xuân. Chính vì thế, trách nhiệm của chúng ta hôm nay phải tiếp “Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” để gìn giữ và phát huy được những thành quả cách mạng để xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ cha anh chúng ta. Thế hệ trẻ chúng ta hãy ra sức “rèn đức và luyện tài” để góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 164.

[2]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr. 445.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, t.7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.113.

[4]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 596.

[5]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 3.

[6]. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 80.

2.9.2019

Ảnh minh họa cho bài viết (nguồn Sưu tầm)