04182019Thứ 5
Last updateThứ 2, 15 04 2019 4pm

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII VÀ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH ỦY

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Ngày 26/7/2018, Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, chi ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động trong toàn Trường.

Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Tâm nêu rõ mục đích và tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương nói chung và ngành giáo dục nói riêng. Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường, trên cơ sở đó tạo sự quyết tâm và thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, đồng bộ nhất quán với các nghị quyết chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

hocnqtw72018

Đồng chí Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy - quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Tâm đã quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trên cơ sở mục tiêu mà nghị quyết đặt ra, đồng chí Đinh Thanh Tâm nhấn mạnh những điểm mới cơ bản trong nội dung của Nghị quyết, phân tích ý nghĩa nội hàm của Nghị quyết kết hợp với liên hệ thực tiễn sinh động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết gắn với việc chỉ đạo chỉnh sửa Kế hoạch chiến lược củaTrường Đại học Tây Bắc; liên hệ những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Nhà trường, những tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp của nghị quyết đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước do đồng chí Nguyễn Triệu Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - báo cáo. Nghị quyết số 27-NQ/TW nhấn mạnh mục tiêu: Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Triệu Sơn - UVBCHĐB, Phó Hiệu trưởng - quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW tại Hội nghị

Hội nghị cũng được quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do đồng chí Đoàn Đức Lân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng - báo cáo. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu: Bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch…

Đồng chí  Đoàn Đức Lân - UVBCHĐB, Phó Hiệu trưởng - quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW  V cải cách chính sách bảo hiểm xã hộitại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Đồng chí Đinh Thanh Tâm yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy thành các giải pháp phù hợp nhpjnaang cao nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị trong Trường; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy phái gắn với việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng trọng tâm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, công tác đào tạo. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Thực hiện nghiêm túc chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng lộ trình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin của Nhà trường, giúp đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, HSSV hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng.

Hội nghị diễn ra trang trọng, nghiêm túc, các đại biểu tham dự Hội nghị phấn khởi, chăm chú lắng nghe và tiếp thu hiệu quả nội dung các chỉ thị, nghị quyết, với tinh thần làm việc trách nhiệm cao của các đại biểu và báo cáo viên. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị