04202018Thứ 6
Last updateThứ 2, 16 04 2018 3pm

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở VÙNG TÂY BẮC – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP”

Đề tài: “Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững ở vùng Tây Bắc - Thực trạng và những giải pháp”, Mã số: B2014 - 25-30 do TS. Đỗ Thúy Mùi làm chủ nhiệm, cơ quan chủ trì là Trường Đại học Tây Bắc đã được nghiệm thu vào ngày 11 3/2017. Hội đồng nghiệm thu bao gồm 07 thành viên: GS. TSKH Phạm Hoàng Hải, Viện Địa lý là Chủ tịch Hội đồng, GS.TS Nguyễn Khanh Vân, Viện Địa Lý, TS. Đỗ Văn Thanh, Trưởng khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là Ủy viên phản biện đề tài, TS. Nguyễn Tường Huy, Trưởng bộ môn Địa lý kinh tế Trường ĐHSP Hà Nội, TS. Vũ Trọng Lưỡng, TS. Nguyễn Văn Minh và bà Phạm Thị Tân Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La là các ủy viên hội đồng.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Hội đồng làm việc

Đề tài có mục tiêu cơ bản là: Tổng quan các vấn đề lí luận về du lịch cộng đồng (DLCĐ), đánh giá tiềm năng, phân tích thực trạng và đề xuất được các giải pháp để phát triển DLCĐ theo hướng bền vững ở vùng Tây Bắc.

Các sản phẩm đăng ký của đề tài bao gồm 04 báo cáo chuyên đề, 01 báo cáo tổng kết, 04 bản đồ du lịch, 02 bài báo khoa học đăng trong tạp chí khoa học trong nước và trường Đại học Tây Bắc, đào tạo được 01 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

Các kết quả nghiên cứu chính đã đạt được của đề tài là:

Đề tài đã tổng quan được các vấn đề mang tính lý luận về du lịch và DLCĐ như: khái niệm, vai trò, các điều kiện phát triển, các loại hình DLCĐ. Đặc biệt các tác giả đã xây dựng được một số tiêu chí để phát triển DLCĐ bền vững. Đây là nguồn tài liệu rất quan trọng để cho các học viên và sinh viên cũng như các nhà quản lý, các nhà làm du lịch nâng cao nhận thức về DLCĐ, góp phần khai thác tốt hơn những tiềm năng để phát triển DLCĐ trong vùng.

Đề tài cũng phân tích được những tiềm năng phát triển DLCĐ theo hướng bền vững ở vùng Tây Bắc. Những tiềm năng về tự nhiên như: địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật; những tiềm năng về kinh tế xã hội như dân cư, dân tộc, văn hóa, lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống, sự đầu tư phát triển kinh tế… Những tiềm năng đó rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng như tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm cuộc sống, homestay…

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, đề tài đã phân tích thực trạng phát triển DLCĐ ở vùng Tây Bắc. Những đánh giá về số lượng khách du lịch, về doanh thu, về cơ sở vật chất phục vụ cho DLCĐ, các sản phẩm du lịch đều có cơ sở rõ ràng, có tính thuyết phục cao. Đặc biệt nhiều nhận xét, đánh giá trên cơ sở điều tra thực tiễn ở các điểm DLCĐ của bốn tỉnh có giá trị rất lớn để đề xuất các giải pháp phát triển.

Đề tài đã đề xuất định hướng về hình thức phát triển DLCĐ, định hướng không gian phát triển du lịch, định hướng về sản phẩm du lịch, về đầu tư khai thác. Trên cơ sở định hướng đó, đề tài đã đề xuất được 9 nhóm giải pháp phát triển du lịch: giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp về đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ; giải pháp về nguồn nhân lực, về môi trường, về sự liên kết giữa các nhà quản lý và kinh doanh du lịch, giải pháp về quy hoạch du lịch.

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả đã đạt được trong báo cáo nghiên cứu. Ngoài ra, các thành viên đã đánh giá rất cao về những sản phẩm khoa học đã đạt được. Các sản phẩm đều vượt trội so với thuyết minh đăng kí. Nhóm nghiên cứu đã đăng tải được 06 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước như: “Tiềm năng tự nhiên của Điện Biên để phát triển du lịch”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 109, tháng 9/2014; “Tiềm năng tự nhiên để phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 141, số 11, 2015; “Những giải pháp về nguồn lao động cho phát triển du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, số 3/2015; “Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Sơn La”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 5/2015; “Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Lai Châu”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Bắc số 01/ 2015; “Tiềm năng và các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tháng 10/2016; Nhóm đề tài cũng đã biên tập xây dựng được 09 bản đồ du lịch vùng Tây Bắc, vượt chỉ tiêu đăng ký 05 bản đồ. Các sản phẩm đào tạo cũng vượt so với đăng ký. Đào tạo được 03 thạc sỹ địa lý kinh tế, vượt chỉ tiêu 02 thạc sỹ. Ngoài ra, còn vượt chỉ tiêu đăng ký 01 khóa luận tốt nghiệp, 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh. Các luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Sỹ Trung về “phát triển du lịch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”, của Lô Thanh Bình về “Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên” và của Đinh Thị Yến về “Tiềm năng và những giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hòa Bình” đều được đánh giá cao và đã được nhận bằng thạc sỹ. Khóa luận tốt nghiệp của Cầm Thị Hương về “Phát triển du lịch cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La” cũng đạt điểm xuất sắc. 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 01 đã được nghiệm thu năm 2015 và đạt giải nghiên cứu khoa học cấp trường, 01 đề tài về du lịch cộng đồng huyện Vân Hồ đang thực hiện đúng tiến độ sẽ được nghiệm thu vào tháng 5 năm 2017.

Hội đồng đã đánh giá đề tài đã giải quyết tốt, đầy đủ mục tiêu nghiên cứu theo đơn đặt hàng, các sản phẩm của đề tài có chất lượng tốt, cấu trúc hợp lý, khoa học. Nhiều sản phẩm vượt trội so với đăng ký và có chất lượng tốt. Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, là tài liệu tham khảo cho giáo viên và sinh viên khi nghiên cứu địa lý du lịch; là tài liệu giúp cho các nhà hoạch định chính sách nghiên cứu áp dụng vào địa phương; là tài liệu hữu ích cho các bản DLCĐ khi làm du lịch cộng đồng. Hội đồng đã nhất trí cao đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với tác giả

TS. Vũ Trọng Lưỡng chúc mừng chủ nhiệm đề tài