Sơ đồ tổ chức

Phòng Kế toán - Tài chính

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1- Nhà Điều hành - Trường Đại học Tây Bắc

Số điện thoại: 0223751708

Email:

 

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

 

I. CHỨC NĂNG

   Phòng Kế toán - Tài chính có các chức năng sau:

II. NHIỆM VỤ

1. Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:  

2. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

4. Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của nhà trường:

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH.

1. Trưởng phòng: ĐẶNG THỊ THU HUỆ

          Số máy lẻ: 118                                Mail:

      - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về các hoạt động của Phòng.

      - Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác kế toán của Trường theo quy định của Pháp luật về kế toán.

      - Tiếp nhận các thông tin, văn bản liên quan đến hoạt động của Phòng; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chuyên viên trong Phòng theo từng hoạt động.

      - Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, việc quản lý và sử dụng tài sản.

      - Phối hợp với các đơn vị tổ chức lập, trình phê duyệt kế hoạch năm học.

      - Kiểm tra sự chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính trước khi trình Hiệu trưởng ký để nộp các cơ quan chức năng.

      - Trực tiếp phụ trách công tác kế toán dự án xây dựng trường.

      - Công tác thi đua của Phòng.

      - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Phó trưởng phòng: NGUYỄN THỊ MAI HỒNG

          Số máy lẻ: 117                            Mail:

      - Giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu những công việc được phân công và ủy quyền.

      - Lên lịch công tác của Phòng, đăng ký lịch công tác trong tuần với Nhà trường.

      - Thực hiện công tác Lập dự toán.

      - Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, ghi chép các nghiệp vụ kế toán nội sinh để tiến hành khóa sổ kế toán cuối kỳ. Tiến hành kiểm soát sau và kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ kế toán. Lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo kế toán quản trị.

      - Phối hợp lập và trình phê duyệt kế hoạch năm học khi được phân công.

      - Kế toán thanh toán và theo dõi các nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và các đề tài NCKH các cấp; kinh phí chương trình mục tiêu.

      - Kế toán dự án Jica.

      - Kế toán thuế thu nhập cá nhân.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên: ĐỖ THỊ LÊ

          Điện thoại: 0988052896

      - Kế toán giao dịch Ngân hàng, Kho bạc.

      - Kế toán thanh toán và theo dõi các nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí sau đại học và các nguồn kinh phí khác.

      - Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của các chứng từ trước khi làm thủ tục thanh toán. Hướng dẫn các đối tượng trong và ngoài trường các thủ tục khi thanh toán.

      - Theo dõi và thanh toán các Hợp đồng và chương trình đào tạo với các địa phương, các Hợp đồng liên kết đạo tạo đại học và sau đại học.

      - Kế toán thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác.

      - Cùng với những người liên quan tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4. Chuyên viên: NGUYỄN VĂN LỘC

        Điện thoại: 01694035007

      - Tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, ... Trích bảo hiểm phải chi trả cho người ốm đau, thai sản.

      - Lập bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương, các khoản trích theo lương.

      - Lập báo cáo về quỹ lương và tình hình biến động quỹ lương.

      - Kế toán học bổng, chế độ chính sách cho người học.

      - Kiểm tra hoạt động tài chính của đơn vị có thu trực thuộc trường.

      - Kế toán theo dõi sửa chữa TSCĐ.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Chuyên viên: NGUYỄN THỊ THỦY

        Điện thoại:  0972780596

      - Kế toán công tác Đảng.

      - Kế toán vật tư, hàng hóa, TSCĐ và CCDC.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Chuyên viên: CAO BÁ LÂM

          Điện thoại: 0986662364

      - Kế toán thu học phí, thực hiện quản lý phần mềm thu học phí. Theo dõi, ghi chép tổng hợp, chi tiết khoản thu học phí.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Thủ quỹ: NGUYỄN THỊ HÀ

        Điện thoại: 0936171069

      - Thu học phí và các khoản thu khác

      - Kiểm tra đầy đủ chứng từ và sự chính xác của các chữ ký trên Phiếu chi để thực hiện việc chi trong ngày.

      - Thực hiện nghiệp vụ rút tiền và nộp tiền vào tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng, Kho bạc.

      - Cùng với những người liên quan tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

      - Công tác công đoàn của Phòng.

      - Công tác văn thu, lưu trữ của Phòng.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.