Bạn đang ở: HomeGiới thiệu chungSứ mạng - Mục tiêu

Sứ mạng - Mục tiêu

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm: Tải về

 

1.1. Sứ mạng của Trường Đại học Tây Bắc

Là trường đại học đa ngành, đa cấp đào tạo, phối hợp với các nhà sử dụng nhân lực, các nhà nghiên cứu và cộng đồng các dân tộc Tây Bắc nhằm bảo đảm Trường là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ kĩ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Bắc.

1.2. Tầm nhìn Trường Đại học Tây Bắc năm 2030 

 Trường Đại học Tây Bắc là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở vùng Tây Bắc, ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước, mở rộng và hợp tác với một số trường đại học trong nước và quốc tế.

1.3. Triết lí giáo dục đào tạo

Vững lí thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn.

1.4. Hệ thống các giá trị cơ bản

1.4.1.  Lấy người học làm trung tâm

- Giúp người học thực hiện làm chủ quá trình đào tạo, giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

- Chú trọng tới những hoạt động đem lại lợi ích cho người học. Giúp người học hiểu rõ mục tiêu đào tạo và các yêu cầu đánh giá kiểm tra. Giúp họ nắm được các chế độ chính sách xã hội mà Nhà trường đem lại cho họ.

- Giúp người học không ngừng nâng cao thành tích học tập, rèn luyện để trở thành những người lao động có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

1.4.2. Tôn trọng bản sắc văn hóa độc đáo của người học

- Khuyến khích sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa của các dân tộc.

- Hướng các hoạt động của Nhà trường vào việc phục vụ lợi ích học tập tu dưỡng của mỗi người học.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giải trí nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

- Kiên quyết phê phán và không cho phép việc phân biệt đối xử đối với người học.

1.4.3. Gắn quá trình đào tạo với thực tiễn

- Đào tạo người học phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất theo hướng: học đi đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

- Tạo điều kiện để người học hoà nhập sâu vào cuộc sống sôi động của đất nước và của vùng Tây Bắc.

- Chất lượng đầu ra, chuẩn nghề nghiệp của các ngành đào tạo được công bố công khai và được thực hiện hiệu quả trong quá trình đào tạo.

1.4.4. Cung cấp cho người học những chương trình đào tạo tốt nhất

- Đảm bảo có khối lượng chương trình đào tạo phong phú, nhiều trình độ, đa giai đoạn, để người học có điều kiện lựa chọn học tập, cập nhật kiến thức, chuyển đổi nghề nghiệp trong môi trường kinh tế phát triển năng động.

- Chương trình đảm bảo cơ bản, khoa học, mềm dẻo, liên thông giữa các trình độ, luôn được cập nhật, hiện đại hóa, gắn với thực tiễn cuộc sống đất nước và vùng Tây Bắc.

1.4.5. Xây dựng khối đoàn kết  trong Trường

- Phát huy truyền thống 54 năm, tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong Trường.

- Tổ chức các hoạt động thích hợp để người học gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống.